Pl - Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults

İçeriğe git
1-     REGIONALNY ZARZĄD WYDZIAŁU EDUKACJI NARODOWEJ W OSMANIYE
Regionalny Zarząd Wydziału Edukacji Narodowej w Osmaniye/Turcja jest organizacją rządową odpowiedzialną za planowanie i koordynację wszelkiego rodzaju działań edukacyjnych                                    i szkoleniowych, od przedszkola do końca  szkoły średniej tj. szkoły  zawodowej, technikum i edukacji dorosłych oraz instytucji i centrów szkoleniowych w naszym regionie. Struktura naszej instytucji to: dyrektor, 9 zastępców dyrektora oraz 20 inspektorów szkolnych.
Regionalny Zarząd Wydziału Edukacji Narodowej w Osmaniye/Turcja odpowiada za około 442 szkoły, 7462 nauczycieli i 123017 uczniów w swoim regionie bioracych udział we wszelkiego rodzaju edukacji. W Osmaniye są także 2 centra edukacji dorosłych i ponad 85 000 kształcących się osób dorosłych (+14 lat) uczestniczacych w różnych działaniach edukacyjnych, zawodowych                                        i szkoleniowych. Wszelkiego rodzaju szkolenia  dla dorosłych są organizowane i kontrolowane przez  zastępcę dyrektora i biuro szkolenia osób  dorosłych w naszym Wydziale.
2-     FUNDACJA INSTYTUT BADAN I INNOWACJI  W EDUKACJI
Fundacja "Instytut Badań i Innowacji w Edukacji” [INBIE] jest organizacją pozarządową. Instytucja została założona w 2014 roku. Jej siedziba znajduje się w Częstochowie - Polska. INBIE ściśle współpracuje z lokalnymi i regionalnymi formalnymi i pozaformalnymi instytucjami edukacyjnymi, władzami lokalnymi i MŚP. Pracownicy i wolontariusze zaangażowani są we wszystkie działania fundacji takie jak: badania naukowe prowadzenie szkoleń z różnych obszarów na rzecz spoleczności lokalnej  i instytucji edukacyjnych z regionu Śląska, których wspólnym celem jest poprawa życia społecznego i zawodowego ludzi młodych, tworzenie nowych możliwości walki z bezrobociem
i z wykluczeniem społecznym. INBIE prowadzi bezpłatne szkolenia dla osób młodych i dorosłych. INBIE pomaga zarówno osobom młodym jak i dorosłym w odnalezieniu miejsce w społeczeństwie poprzez: podejmować inicjatywy, eksperymentować z działaniami, które zwiększają ich poczucie odpowiedzialności za obywatelstwa i aktywnego udziału w budowaniu społeczeństwa.
Fundacja ma doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu projektów ERASMUS + takich jak:
-      Wzmocnienie pozycji młodzieży do krytycznej analizy fałszywych wiadomości,
-      Rozwijanie szlaków kulturowych,
-      Rozwijanie umiejętności cyfrowych w pracy z młodzieżą / dorosłymi,
-      Mobilność personelu,
-      Szkolenia.
Fundacja osiąga swoje cele poprzez:
1.    Badania w dziedzinie nauki, edukacji pozaformalnej, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego          i tradycji, opieki i pomocy społecznej;
2.    Wspieranie rozwoju lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (edukacja, nauka, kultura, technologie informacyjne, środowisko, przedsiębiorczość, pomoc społeczna i charytatywna);
3-   3.Prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w dziedzinie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju nauki, w tym zapewnianie szkoleń i porad;
3.    Organizacja spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji, debat, targów, kursów, wystaw, wizyt studyjnych;
4.    Gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań na temat działalności społecznej i uczestnictwa obywateli w życiu publicznym oraz rozpowszechnianie wyników i wniosków z tych badań;
5.    Nawiązanie współpracy z lokalnymi i zagranicznymi instytucjami, których działalność prowadzona jest w podobnym zakresie;
6.    Prowadzenie wydawnictwa w celu realizacji naszych celów statutowych: analizy, oceny, publikacji i rozpowszechniania wyników uzyskanych z badań.
4-     COFAC  SPÓŁDZIELNIA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE KULTURY I ANIMACJI CRL
ULHT, nadanie uprawnień przez Ministerstwo Nauki, Technologii i Szkolnictwa Wyższego w 1998 r.. Obecnie jest największym prywatnym uniwersytetem w Portugalii i integruje 10 szkół wyższych
z Portugalii, Brazylii, Republiki Zielonego Przylądka, Mozambiku i Gwinei Bissau. W projekcie ULHT współpracuje  z Centrum Badań Komunikacji Stosowanej, Kultury i Nowych Technologii (CICANT),  ze Szkołą Komunikacji, Architektury, Sztuki i Technologii Informacyjnych (ECATI) oraz z Biurem Tłumaczeń  i Języków (GTL). ECATI łączy  absolwentów i zaawansowane kursy, badania i usługi dla społeczności z promocją działań kulturalnych i naukowych związanych ze społeczeństwem obywatelskim.Wysoce elastyczna, rygorystyczna i zintegrowana strategia badawcza ECATI ma na celu przygotowanie studentów do kreatywnego reagowania na wyzwania społeczeństwa informacyjnego  i wiedzy.
CICANT promuje badania teoretyczne i stosowane we wszystkich obszarach tematycznych: nowe media i nowe technologie, komunikacja organizacyjna, kultura artystyczna i wizualna oraz kulturoznawstwo i studia medialne. Centrum koncentruje się na transferze wiedzy i wymianie
z przemysłem i podobnymi ośrodkami w Portugalii i Europie na poziomie mediów, sztuki, kultury
i technologii. GTL zapewnia wysokiej jakości usług tłumaczeniowych  w zakresie różnych języków. GTL współpracuje również z ośrodkami badawczymi i przyczynia się do międzynarodowej pozycji Lusófony w szerokim spektrum dziedzin naukowych, a mianowicie w ekonomii i zarządzaniu, prawie, naukach społecznych i humanistycznych, komunikacji i marketingu, naukach o zdrowiu i innych. Kursy językowe oferowane w GTL stanowią wymianę wielokulturową oraz okazję dla wszystkich zainteresowanych nauką nowego języka.
5-     EUROPE FOR ALL ( EUROPA DLA WSZYSTKICH)
Europe For All to Centrum Szkolenia Zawodowego założone w 2010 r. przez grupę młodych ludzi        o ugruntowanym doświadczeniu w dziedzinie szkoleń ponadnarodowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie edukacji i zawodów, EUROPA DLA WSZYSTKICH promuje różne projekty edukacji zawodowej na arenie międzynarodowej, obejmując różne obowiązki jako trenera, jako instytucji przyjmującej i wysyłającej. W tym kontekście EUROPA DLA WSZYSTKICH pomaga młodym ludziom być świadomym i gotowym na zmiany na rynku pracy, być bardziej elastycznym, a przede wszystkim bardziej konkurencyjnym, dając im możliwość doskonalenia umiejętności językowych, umiejętności zawodowych, a także osobiście. Promujemy również europejskie możliwości i uczenie się poprzez doświadczenie, uczenie się poprzez działanie, tworzenie sieci kontaktów i wymianę. Wierzymy w wielojęzyczność, prawa człowieka i mentoring jako zestaw praktyk mających na celu włączenie i zwracanie uwagi na osoby cierpiące z powodu trudności społeczno-ekonomicznych, geograficznych i psychofizycznych. Od 2010 r. Zarządzamy dużą liczbą europejskich programów edukacyjnych dla uczestników w każdym wieku z niezwykłymi wynikami. Europa dla Wszystkich organizuje szkolenia w wielu obszarach. Każdy kurs jest podzielony na godziny z teorii i praktyki. Kursy są przeznaczone dla  studentów w róznym wieku, a także dla pracowników organizacji europejskich, takich jak szkoły, uniwersytety, organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa.
6-     CENTRUM ZASOBÓW İ POMOCY EDUKACYJNEJ HRABSTWA ARAD
Centrum zasobów i pomocy edukacyjnej hrabstwa Arad (CJRAE Arad) zostało założone w 2007 roku           i jest regionalnym organem publicznym odpowiedzialnym za koordynację działalności specjalistów ds. Wsparcia edukacyjnego z hrabstwa Arad. Są szkolnymi psychologami, logopedami i szkolnymi mediatorami. Najważniejsze świadczone przez nich usługi to: poradnictwo szkolne, poradnictwo zawodowe, informacje i porady (dla dzieci, rodziców, nauczycieli, członków społeczności), poradnictwo edukacyjne, terapia mowy i języka, poradnictwo szkolne i ocena specjalnych potrzeb edukacyjnych, szkolenia dedykowane są nauczycielom , rodziceom i uczniom.
Obecnie prowadzimy  sieć 23 biur terapii mowy i języka oraz 39 biur pomocy psychologicznej                          i pedagogicznej, obejmujących prawie całą populację szkolną i przedszkolną hrabstwa Arad. Nauczyciele z CJRAE Arad są aktywnie zaangażowani w życie szkolne, utrzymując dobrą współpracę       z nauczycielami, kierownikami szkół i rodzicami, aby zapewnić jak najlepszą pomoc uczniom.
CJRAE Arad to organizacja oparta na zaufaniu i szacunku dla dziecka / młodego człowieka, szacunku do samego siebie i szacunku dla szkoły, tolerancji i równości, konstruktywnym podejściu, kreatywności. Promują także rozwój kompetencji międzykulturowych dzieci i dorosłych, partnerstwa edukacyjne, komunikację międzyinstytucjonalną i zaangażowanie społeczności w edukację.
Aby wypełnić misję organizacji, CJRAE bierze pod uwagę kilka kierunków:
•  Wkład w rozwój nauczania z Arad, zgodnie z wymogami nowoczesnej metodologii stosowanej           w kontekście europejskim, w celu ułatwienia włączenia poprzez oferowanie równych szans wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom,
• Utrzymanie wysokich standardów pomocy psychopedagogicznej,
• Zapewnienie europejskiego wymiaru edukacji,
• Stały rozwój bazy materiałowej,
•  Ulepszenie oferty edukacyjnej, ponieważ stanowią one centrum zasobów.
W dziedzinie projektów europejskich CJRAE stało się przykładem dobrej praktyki z hrabstwa Arad, nawiązując współpracę w obszarach jego zainteresowania z kilkoma partnerstwami strategicznymi  
w ramach Erasmus +.
CJRAE dąży do tego, aby stać się aktywnym zasobem w społeczności, zaangażowanym z innymi partnerami w wysiłki mające na celu wsparcie ucznia w procesie przygotowania się do swojej przyszłości. Powiatowe Centrum Zasobów i Pomocy Edukacyjnej ma na celu zorientowanie się na doskonałość, gdzie nauka jest ukierunkowana na rozwiązywanie pojawiających się problemów, wykorzystując doświadczenie, stale podnosząc umiejętności, gdzie każdy specjalista ma swój własny proces rozwoju, dając innym czas na naukę współpracy, gdzie informacje są dostępne dla wszystkich, informacje zwrotne są zasadą każdego działania, w którym każdy członek czuje się odpowiedzialny za wspólny wynik i dąży do osiągnięcia wyznaczonych celów.
7-     WİEDEŃSKİE STOWARZYSZENİE WOLONTARİUSZY EDUKACYJNYCH
Wiedeńskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Edukacyjnych (V.A.E.V.) dąży do zapewnienia społecznościowych możliwości edukacyjnych dla młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez ; szkolenie ich jako oddanych pokojowi, demokracji i integracji; przyczyniać się do pokojowych procesów transformacji konfliktów w Europie poprzez zapewnianie kompetencji
i rozwijanie umiejętności.
Naszą wizją jest oferowanie nieformalnej edukacji i opartych na wolontariacie możliwości młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji, aby dać szansę na wykształcenie, naukę, prowadzenie na ścieżce kariery oraz życie społeczne i zawodowe.
VAEV promuje szkolenia i wdrażanie systemów istotnych dla wsparcia młodych ludzi. VAEV współpracuje z organizacjami sektora społecznego w celu promowania zmian polityki i ulepszeń usług. Celem stowarzyszenia jest zapewnienie elastycznych programów edukacji pozaformalnej
w różnych dziedzinach w ramach uczenia się przez całe życie. Główny nacisk kładziony jest na szkolenie umiejętności i inicjatywy, które umożliwią ludziom aktywność w życiu społecznym
i zawodowym.
Bu proje (Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults , 2019-1-TR01-KA204-074258) Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı tarafından finanse edilmektedir. Ancak, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı buradaki bilgiler kullanılarak doğabilecek sorunlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
İçeriğe dön